Cito-toets oefenen

De scholen zijn begonnen | Groep 8 een spannend jaar

donderdag 21 augustus 2014

Intussen zijn de eerste scholen weer begonnen. Voor leerlingen in groep 8 is het een spannend jaar. Dit jaar is het laatste jaar op de basisschool en het begin van een nieuwe tijd op het voortgezet onderwijs. Groep 8 is dus een ander jaar dan voorgaande jaren. Even wat belangrijke groep 8-details op een rijtje in dit artikel.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is de middelbare school. Kinderen die nu in groep 8 zitten kiezen dit jaar definitief voor een school voor voortgezet onderwijs. Scholen zijn vanaf januari druk bezig met de aanmeldingen.
Het voortgezet onderwijs is als volgt opgedeeld:

  • vmbo (voorbereidend middelbaar onderwijs)
  • havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
  • vwo (voortgezet wetenschappelijk onderwijs)

De meeste kinderen gaan naar het vmbo, dat bestaat uit het vmbo-bbl, vmbo-kbl en vmbo-tl (oude mavo). Een kleiner deel gaat naar de havo en het kleinste aandeel gaat naar het vwo. Het vmbo duurt doorgaans vier jaar, de havo vijf jaar en het vwo zes jaar. Vanaf het vmbo kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, vanuit de havo naar het hbo en vanuit het vwo naar de universiteit.
Het vwo bestaat uit gymnasium en atheneum (waarbij gymnasium met Grieks en Latijn is). Waar een kind terecht komt hangt af van de prestaties op de basisschool, de score van de Cito-toets en de werkhouding van het kind. Samen vormen die factoren het schooladvies.

Cito-toets

Om tot een schooladvies te komen wordt in groep 8 de Cito-toets afgenomen. Deze zal in april plaatsvinden. Voor het eerst wordt dit jaar gesproken van de centrale eindtoets. In veel gevallen zal dat gewoon de Cito-toets zijn.
De Cito-toets toetst de vaardigheden die kinderen moeten beheersen aan het einde van groep 8. Aan de hand daarvan kunnen middelbare scholen bepalen op welk niveau het kind functioneert. Hoe hoger de uitslag van de Cito-toets, hoe hoger het niveau. Lees meer over de Cito-toets.

Schooladvies

Het schooladvies zult u als ouder omstreeks januari krijgen. Dit advies wordt gevormd door de leerkracht van groep 8, in samenwerking met de directie en intern begeleider. Vaak wordt ook de leerkracht van groep 7 bij dit advies betrokken. Het advies is gestoeld op de Cito-toets, de werkhouding van het kind, de score van de Entreetoets en het leerlingvolgsysteem. Het advies is bindend. Dat wil zeggen dat middelbare scholen dit van de leerkracht aannemen. Alleen wanneer de uitslag van de Cito-score heel erg afwijkt van het advies, kan een middelbare school besluiten een kind elders onder te brengen.

Spannend

Groep 8 is dus een spannend jaar. Vaak niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders. Zeker als het de eerste keer is dat zij een kind hebben dat van school wisselt. Behalve spannende momenten staat groep 8 ook in het teken van de afscheidsmusical en gaan veel groepen 8 op kamp. Groep 8 is dus een bijzonder jaar.

Wil jij je goed voorbereiden op groep 8? Bezoek dan de groep 8 Startpagina

Studievaardigheden

Kaartvaardigheden, alfabetiseren, registers, tabellen, grafieken en schema's kom je tegen bij studievaardigheden. Dit complexe vak is een combinatie van rekenen en begrijpend lezen, maar vergt ook veel inzicht van leerlingen. Niet gek dus dat veel ouders vragen om hulp bij studievaardigheden. Het is een lastig vak. Toch speelt het op de Entreetoets en de Cito-toets een belangrijke rol. In mijn artikel over studievaardigheden lees je meer over dit vak.

Begrijpend lezen

Het vak begrijpend lezen komt veel terug op de Cito-toets in groep 8 en de Entreetoets in groep 7. Om die reden heb ik er een apart artikel over geschreven. Begrijpend lezen maakt deel uit van taalvaardigheden, waaronder ook spelling en woordenschat vallen. Lees hier meer over begrijpend lezen.