Cito-toets oefenen

Eindtoets

Kinderen in groep 8 maken verplicht een Eindtoets. Deze centrale Eindtoets is sinds 2015 door de overheid verplicht gesteld en bedoeld om een indicatie voor het vervolgonderwijs te geven. Wat betekent die Eindtoets voor uw kind en hoe kunt u uw kind hier het beste in begeleiden en op voorbereiden? Op die vragen krijgt u antwoord in dit artikel.

Toetsen basisonderwijs

In het basisonderwijs wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde toetsencyclus om het schooladvies vast te stellen. Het schooladvies is het advies dat leerlingen krijgen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Dus de niveaus vmbo, havo en vwo hangen af van het schooladvies en dus ook van de toetsen die zij maken. Kort gezegd komen de volgende toetsen voor in de toetsencyclus:


Het belang van deze toetsen laat zich het beste vangen in onderstaande afbeelding. In deze piramide is te zien dat de Cito-toetsen Midden en Eind een groot deel van het schooladvies vormen, de Entreetoets daarin ook zeer bepalend is en de Eindtoets in groep 8 het 'dak' van de piramide vormt: met andere woorden, deze bevestigt en onderbouwt het gegeven advies.

deze toetsen vormen het schooladvies

Cito-toetsen 'Midden en Eind'

De term 'Midden en Eind' slaat op het moment dat deze toetsen worden afgenomen, namelijk in het midden van het schooljaar (januari) en aan het eind ervan (juni). De toetsen worden afgenomen vanaf groep 1, maar vooral die vanaf groep 5 en 6 tellen mee voor het schooladvies. Er zijn Midden- en Eindtoetsen voor de volgende vakken:
  • rekenen
  • begrijpend lezen
  • spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden)
  • studievaardigheden
  • woordenschat


De Cito-toetsen worden vaak zonder medeweten van ouders afgenomen. Af en toe zetten scholen deze scores op het rapport. Het is voor ouders echter belangrijk om te weten wat hun kind scoort, want de score van de Cito-toetsen is gelijk aan de Romeinse cijfers waarmee ook bij de uitslag van de Entreetoets wordt gewerkt. 

Entreetoets in groep 7

De Entreetoets in groep 7 weegt ook mee in het advies voor de middelbare school. Meestal wordt na de afname hiervan al een advies gevormd.

Eindtoets groep 8

Als bevestiging voor de scores die behaald werden op de Entreetoets en binnen de Cito-toetsen van de laatste jaren, geldt de score van de Eindtoets in groep 8. Deze toets wordt afgenomen in april of mei. 

Inhoud Eindtoets groep 8

De inhoud van de Eindtoets verschilt van de Entreetoets en zoomt hoofdzakelijk in op rekenvaardigheden en taal. Onder taal worden vakken als begrijpend lezen, woordenschat en spelling geschaard. De toets behandelt in drie dagen tijd alle onderdelen die een leerling in groep 8 zou moeten beheersen om naar het voortgezet onderwijs te kunnen. De kerndoelen - zoals ze door de overheid zijn vastgesteld - spelen daarbij een belangrijke rol.

Onomkeerbaar

De scores van de Entreetoets, de eerder gemaakte Cito-toetsen en de Eindtoets in groep 8 bepalen gezamenlijk het advies voor het voortgezet onderwijs: vmbo, havo of vwo. Het advies van de basisschool is onomkeerbaar. Daar ligt voor veel ouders een gevoelig punt, want het komt vaak voor dat ouders en school niet dezelfde mening delen. Het is goed om te weten dat het advies van de school voor middelbare scholen als doorslaggevend telt. Zij kennen een kind niet en moeten het dus doen met onafhankelijke gegevens en die krijgen zij van de basisschool.

Eindtoets oefenen

Er hangt veel af van de Eindtoets. Té veel, vinden critici. Toch wordt er door veel ouders het zekere voor het onzekere genomen en wordt er geoefend. De Eindtoets oefenen kan kinderen helpen zich goed voor te bereiden op de vragen die aan bod komen en om te ontdekken of er nog vaardigheden aanscherping behoeven. Om goed te oefenen raad ik het direct toegankelijke pakket 'Eindtoets groep 8 oefenen' aan. Dit pakker bevat alles wat nodig is om de Eindtoets goed te maken, inclusief extra oefenboeken voor rekenen met procenten, taal en spelling en studievaardigheden. Het materiaal werd ontwikkeld door onderwijsprofessionals en wordt geprezen door onder meer cito.startpagina.nl.



citotoets oefenen



cito oefenen oefenboek




Geen opmerkingen:

Een reactie posten